Algemene voorwaarden

1 Identiteit van de onderneming

Dreams from Ghana VOF;

Nes 82A, 1693CK, Wervershoof

E-mail adres: info@dreamsfromghana.com

KVK 65665481

BTW NL 856206234B01

2 Algemeen

 1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dreams from Ghana en op iedere tussen Dreams from Ghana en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dreams from Ghana. Wij kunnen u een exemplaar in zowel PDF formaat en schriftelijk toesturen.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dreams from Ghana behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dreams from Ghana erkend.
 5. Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies
 6. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie

3 Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dreams from Ghana bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 31 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Aan de leveringsplicht van Dreams from Ghana zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dreams from Ghana geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dreams from Ghana tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4 Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 4. Wij hanteren geen groepskortingen.

5 Bedenktijd

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Dreams from Ghana bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Dreams from Ghana retourneren, conform de door Dreams from Ghana verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het recht van ontbinding is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Dreams from Ghana. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier voor ontbinding. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht van ontbinding dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht van ontbinding respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden is de koop een feit.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Dreams from Ghana dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Dreams from Ghana of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 7.  Het recht van ontbinding geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6 Klachten

 1. Klachten moet u kenbaar maken via het contactformulier van Dreams from Ghana
 2. Dreams from Ghana is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte afhandeling van uw klacht

7 Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Dreams from Ghana, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dreams from Ghana. Dreams from Ghana houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 2. Dreams from Ghana respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens
 3. Dreams from Ghana maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.
 4.  Indien je een bestelling plaatst bij Dreams from Ghana word je automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden hiervoor uitschrijven.

8 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Dreams from Ghana en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door Dreams from Ghana op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Dreams from Ghana behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9 Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dreams from Ghana gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Producten van Dreams from Ghana zijn handgemaakt en uniek. Producten kunnen dus afwijken van de weergegeven afbeelding.
 3.  Afbeeldingen van de website van Dreams from Ghana mogen nooit zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen.

10 Overmacht

 1. Dreams from Ghana is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dreams from Ghana alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Dreams from Ghana behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dreams from Ghana gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Dreams from Ghana bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11 Eigendomsbehoud

 1. Eigendom van alle door Dreams from Ghana aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Dreams from Ghana zolang de consument de vorderingen van Dreams from Ghana uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dreams from Ghana en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij Dreams from Ghana er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.